Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PRINT IT! SE, IČ: 06960090, DIČ: CZ 06960090, se sídlem Altajská 1568/2, 100 00 Praha, identifikační číslo: 06960090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2104 (dále jen „PRINT IT!“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://printitfilaments.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PRINT IT! nebo s ní jinak jedná. 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se před podáním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, podmínkami ochrany osobních údajů, reklamačním řádem a způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Uzavření smlouvy a dodání předmětu koupě

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webové stránce provozované PRINT IT! tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení způsobu dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupní smlouvou se PRINT IT! zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

PRINT IT! si vyhrazuje vlastnické právo k věci do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

Pokud má prodávající věc odeslat, považuje se plnění za odevzdané kupujícímu spotřebiteli v momentě předání věci dopravcem kupujícímu. V případě kupujícího podnikatele se věc považuje za odevzdanou v momentě předání věci PRINT IT! prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a PRINT IT! umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nesplňuje-li sjednané vlastnosti.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu prodávající s ní umožnil nakládat.

Prodléváním strany s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na tuto skutečnost kupujícího prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

Odpovědnost prodávajícího

PRINT IT! odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které PRINT IT! popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použítí PRINT IT! uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti;
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že má věc vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Pokud má věc vadu, kterou je prodávající vázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 4. odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Bez souhlasu prodávajícího nesmí kupující svou volbu změnit. Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující žádat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Nepodstatné porušení smlouvy

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zašle nebo předá kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od kupujícího obdržel na vlastní náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Spotřebitel odpovídá kupujícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů.

Pokud bude kupujícímu podnikateli umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. 

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího je možné provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo plánované údržby nenese prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Objednávat je možné prostřednictvím internetového obchodu, stránek prodávajícího na sociálních sítích, telefonicky a emailem.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení zřetelně chybné ceny.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, včetně DPH a všech dalších daní a poplatků, s výjimkou poplatků za dopravné a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

Platební podmínky

PRINT IT! akceptuje následující platební podmínky: platbu kartou, platbu převodem.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Způsoby dodání

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@printitfilaments.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy České republiky. 

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nás předem kontaktovat.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.